Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bełchatowie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się w dniu 27.02.2022 o godzinie 10:00 Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, Plac Gabriela Narutowicza 1A, 97-400 Bełchatów.

Poniżej porządek zebrania oraz projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pszczelarzy w Bełchatowie.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze RKP w Bełchatowie 27.02.2022

Porządek zebrania

1.Otwarcie zebrania, przywitanie członków koła i zaproszonych gości.

2. Przedstawienie Regulaminu obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego.

3. Wybór przewodniczącego zebrania.

4. Wybór sekretarza zebrania.

5. Wybór komisji:

            – Mandatowej

            – Wyborczej

            – Uchwał i wniosków

6. Przedstawienie sprawozdań:

            – Prezesa Zarządu

            – Sekretarza Zarządu

            – Skarbnika

            – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.

——— PRZERWA NA KAWĘ ———-

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

10. Powołanie Komisji Wyborczo-Skrutacyjnej

11. Wybory Prezesa nowego Zarządu.

12. Wybory Członków Zarządu.

13. Ukonstytuowanie Zarządu.

14. Wybór Komisji Rewizyjnej

15. Wybory delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy RZP „ZP”.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków (projekt).

17. Podziękowania i życzenia

18. Zamknięcie zebrania przez nowo wybranego Prezesa.

Prezes

Józef Olejniczak

Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Pszczelarzy RKP w Bełchatowie, dnia 27.02.2022

§1

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się w Bełchatowie w dniu 27.02.2022r.

2.  W zebraniu uczestniczą pszczelarze i zaproszeni goście.

3. Pszczelarze uczestniczą z czynnym prawem wyborczym i prawem do głosowania.

4. Osoby nie będące członkami RKP w Bełchatowie mogą uczestniczyć w dyskusji z głosem doradczym.

§2

1. Zebranie rozpoczyna Prezes RKP przedstawiając porządek zebrania do zatwierdzenia przez Walne Zebranie.

2. Prezes  Koła proponuje spośród pszczelarzy kandydata na przewodniczącego Walnego Zebrania.

3.  Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu jawnym.

4. Za osobę wybraną na przewodniczącego zebrania uznaje się kandydata, który otrzymał największą ilość głosów.

5 . Przewodniczący Zebrania proponuje kandydatów do Prezydium Zebrania

– zastępcę przewodniczącego  Zebrania

– sekretarza –  oraz oczekuje na propozycje z Sali.

6. Przy wyborze osób o których mowa w ust. 5 mają odpowiednio zastosowanie ust. 3 i 4.

§3

1. Uchwały Zebrania są prawomocne podejmowane zwykłą większością głosów (zgodnie z Regulaminem Koła Pszczelarzy stanowiącym Załącznik nr1 do Statutu Regionalnego Związku Pszczelarzy „Ziemi Piotrkowskiej”  Par. 11) w głosowaniu tajnym lub jawnym przez podniesienie ręki.

2. Głosowanie odbywa się w kolejności:

– za przyjęciem  = obliczanie głosów,

– przeciw przyjęciu = obliczanie głosów,

– głosy wstrzymujące = obliczanie głosów

§4

1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie pszczelarze członkowie RKP w Bełchatowie.

2. Każdy członek dysponuje jednym głosem w każdej rozstrzyganej sprawie.

3. Głosowanie na członków komisji odbywa się jawnie.

4. Członkowie wpisywani są w kolejności alfabetycznej.

§5

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu dyskutantom wg kolejności zgłoszeń przez podniesienie ręki.

2. Czas wystąpienia do 5 minut, a replika przez dyskutanta max do 3 minut.

3. Ograniczenie określone w pkt.2 nie dotyczy członków Zarządu,  Komisji koła w sprawach ich działania.

4 Zabierający głos w wystąpieniu na początku podaje swoje imię i nazwisko.

5. W sprawach formalnych, tj. zamknięcia listy mówców, zamknięcia dyskusji, ograniczania czasu wystąpienia, przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

6.  Wnioski zgłoszone przez członków są głosowane w kolejności zgłoszeń.

§6

1. Przewodniczący Zebrania przeprowadza nabór do:

– Komisji Mandatowo Skrutacyjnej – 3 osoby

– Komisji Uchwał i Wniosków – 3 osoby

2. Wybory do powyższych Komisji są przeprowadzane w sposób jawny.

3. Komisje po wyborze konstytuują się i rozpoczynają prace.

4. Prace Komisji Zebrania są dokumentowane protokołami.

§7

Prawomocność obrad Zebrania  stwierdza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna i sporządza protokół.

§8

1. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia członkom projekty uchwał w tym uchwały dotyczące kierunku działań RKP.

2. Uchwały, o których mowa w ust.1 podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§9

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie  Zebrania.

2. Z przebiegu Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

§10

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga kolegialnie Prezydium Zebrania.

§11

Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Przygotował:

Prezes RKP w Bełchatowie

Józef Olejniczak