Pasieka w obiektywie

Serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy

i ich rodziny do wzięcia udziału

w konkursie fotograficznym

PASIEKA W OBIEKTYWIE”

Regulamin
II konkursu  fotograficznego „ PASIEKA W OBIEKTYWIE”

 1. ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu jest Regionalny Związek Pszczelarski w Piotrkowie Trybunalskim i Świętokrzyski Związek Pszczelarski w Kielcach we współpracy z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

 1. CELE KONKURSU:
 1. Pokazanie pasiek i pszczelarzy z terenu działania Związku, utrwalenie ich nazw i wyglądu.
 2. Uwrażliwianie osoby fotografującej na piękno pasiek i przyrody.
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.
 4. Uświadomienie ludziom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń i ciekawych obiektów, także w pasiekach.
 5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla pszczelarzy, ich rodzin i znajomych.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest zrobienie zdjęcia na którym będzie uwieczniona pasieka lub elementy pasieki (ule figuralne, kwiaty, pszczoły, miód, stare ule, itp.), znajdujące się w najbliższej okolicy, w ogrodzie przed domem, na działce, na balkonie.
 3. Format zdjęcia – dowolny.
 4. Do każdego zdjęcia powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, krótki opis miejsca, w którym zostało wykonane zdjęcie.
 5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia.
 6. Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w Piotrkowie Tryb.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 8. Nadesłanie zdjęć stanowi jednocześnie oświadczenie, że nie naruszają one praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich praw majątkowych i osobistych praw autorskich.
 1. MIEJSCE I TERMIN PRZESYŁANIA PRAC:
 1. Zdjęcia należy przysyłać na adres e-mail: [email protected].
 2. Prace prosimy przesyłać w terminie do 1.12.2022 r.
 3. INNE:
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera),
  a także zaprezentowania prac podczas rozdania nagród.
 2. Uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane z udziałem w konkursie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie konkursu.
 4. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
 5. Szczegółowych informacji w sprawach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu udzielaKoordynator konkursu:

Józef Kołaczek / tel. 660 553 661

Za organizatorów

Józef Kołaczek