Polski Związek Pszczelarski interweniuje w sprawie braku Wytycznych dla Interwencji w sektorze pszczelarskim.

Z dniem 1 stycznia 2023 r.  powinny wejść w życie Wytyczne do  Interwencji w sektorze pszczelarskim zgodne z Planem Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027. Wraz z nadejściem tej daty powinna istnieć możliwość dokonywania zakupów w ramach interwencji. Nie mając żadnych informacji, Polski Związek Pszczelarski podjął interwencję w MRiRW i szybko otrzymał odpowiedź w tej sprawie.

Źródło: Strona internetowa Polskiego Związku Pszczelarskiego
Źródło: Strona internetowa Polskiego Związku Pszczelarskiego
Źródło: Strona internetowa Polskiego Związku Pszczelarskiego

Jednoczenie przypominamy, że w mechanizmach administrowanych przez Agencję mogą uczestniczyć podmioty wpisane do ewidencji producentów (na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.).

Zatem należy wskazać, iż każdy pszczelarz, ubiegając się o pomoc indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji musi posiadać numer EP, nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się, składając wniosek do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie internetowej ARiMR Wniosek o wpis do ewidencji producentów – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Portal Gov.pl (www.gov.pl).