Bieżące informacje na temat procedowanej Dyrektywy Miodowej –25.04.2023 Bruksela

Na posiedzeniu Rady AGRIFISH, które odbyło się 30 stycznia 2023 r. Słowenia, przy wsparciu
Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty,
Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch, wezwała do ambitnego podejścia w opracowywaniu
wniosku, dotyczącego zmiany dyrektywy, w sprawie miodu.

Według ostatniego sprawozdania z unijnej skoordynowanej akcji “From the Hives”, duża część miodu
importowanego z krajów spoza UE i wprowadzanego na rynek UE, jest zanieczyszczona cukrami
inwertowanymi, a w 46% próbek wykryto zafałszowanie. Najczęściej stosowanymi nadużyciami są:
użycie syropów cukrowych, dodatków i barwników, maskowanie pochodzenia geograficznego miodu,
usuwanie pyłków oraz stosowanie mieszanek miodu i cukrów inwertowanych, w celu uniknięcia
wykrycia zafałszowania. Duża różnica w cenie między miodem autentycznym, a zafałszowanym,
zachęca oszustów do nieuczciwych praktyk, wprowadzając w błąd konsumentów, którzy kupują
substytut miodu po wyższej cenie. Komisja UE została wezwana, do uwzględnienia ustaleń w
negocjacjach, dotyczących zmiany dyrektywy Rady, w sprawie miodu oraz do opracowania rozwiązań
umożliwiających wykrycie zafałszowań syropami.

Temat powyższy został omówiony na posiedzeniu Rady “Rolnictwo i rybołówstwo” w dniu 25
kwietnia 2023 r., gdzie 18 państw członkowskich podziękowało za słoweńską inicjatywę, a Niemcy,
Portugalia, Finlandia i Dania nie zabrały głosu.

Federico Facchin, sekretarz stowarzyszenia CopaCogeca w Brukseli, stwierdza, że proponowana zmiana przepisów, dotyczących miodu, nakłada obowiązek umieszczania na etykiecie informacji o krajach pochodzenia miodu, bez względu na to czy pochodzą one z państw członkowskich, czy z państw trzecich. Jednakże, propozycja ta, nie obejmuje wymogu podawania procentowej zawartości ani utworzenia wspólnego centrum referencyjnego dla miodu czy też aktualizacji wykazu metod laboratoryjnych służących do wykrywania oszustw.

Polski Związek Pszczelarski zajął stanowisko, w odpowiedzi na otrzymany od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trybie roboczym wniosek Komisji Europejskiej, dotyczący zmiany kilku dyrektyw dotyczących produktów spożywczych. Wnioskowana zmiana dotyczy dyrektywy Rady 2001/110/WE odnoszącej się do miodu, dyrektywy Rady 2001/112/WE dotyczącej soków owocowych i podobnych produktów, dyrektywy Rady 2001/113/WE dotyczącej dżemów owocowych, galaretek i marmolad oraz słodzonego przecieru z kasztanów oraz dyrektywy Rady 2001/114/WE odnoszącej się do odwodnionego mleka konserwowanego.

PZP stoi na stanowisku, że z całej sytuacji najlepiej jest wyjść unikając jakichkolwiek mieszanek miodów. Każdy kraj powinien mieć swój własny miód. Mieszanie miodów powinno być surowo zakazane. Jeśli jednak nie znajdzie się możliwość zakazania mieszanek i umieszczania zapisu „mieszanka z krajów UE i spoza Unii”, należy zastąpić to informacją o krajach pochodzenia miodu.

Należałoby przyjąć wówczas wskazania procentowe pokazania krajów pochodzenia miodu. Podanie samych krajów będzie skutkować tym, że nawet jeśli miodu polskiego będzie tylko 5%, a reszta chińskiego, to zapis nadal będzie brzmiał: kraj pochodzenia Polska, Chiny. Jeśli nie będzie możliwa do pokazania procentowa zawartość miodów z poszczególnych krajów, to przynajmniej kraje pochodzenia powinny być wymienione na etykiecie, w kolejności od największego udziału do najmniejszego.

Jednak Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego, stając w interesie polskich pszczelarzy i ochrony polskiego rynku miodu, nadal chciałby postulować za całkowitym zakazem mieszanek miodów i ich sprzedażą.

Źródło: PZP